Financiële update bestuur

10-5-2022  | 
(Financiële) Update van het bestuur 

De afgelopen twee seizoenen stonden helaas in het teken van Corona. Dit had voor MHC Vianen natuurlijk bovenal effect op de mogelijkheid te kunnen hockeyen op zowel veld als in de zaal. Maar ook in financieel opzicht is het een uitdagende periode geweest. Gelukkig kunnen we inmiddels weer het veld op, maar we krijgen langs de zijlijn regelmatig vragen over hoe de club er financieel voor staat. Naar verwachting kunnen we binnenkort op de ALV uitgebreider stil staan bij de financiële situatie, maar ter voorbereiding hier op alvast een korte update. 

Laten we met het belangrijkste beginnen – ondanks de uitdagingen van de afgelopen 2 jaar staat MHC Vianen er financieel goed voor, mede dankzij steun van de overheid en door onze eigen maatregelen. Het wegvallen van bijvoorbeeld de baromzet tijdens de diverse lockdowns hebben we bijvoorbeeld voor een deel kunnen compenseren met steun en subsidies van de overheid. De Gemeente Vijfheerenlanden heeft de sportclubs daarnaast goed ondersteund door lagere huur door te berekenen voor die periodes waarin we geen gebruik van de velden konden maken. Dit heeft er voor gezorgd dat we het vorige seizoen (2020-2021) uiteindelijk zonder verlies hebben kunnen afsluiten. Voor dit seizoen verwachten we echter wel een licht negatief resultaat te gaan realiseren, maar daarover zometeen meer. Tegelijkertijd is er ook een aantal zaken waar we ons als bestuur zorgen over maken.

Inkomsten uit contributies 
Verreweg de belangrijkste inkomstenbron (75%-80%) voor MHC Vianen is de contributie. Door twee belangrijke oorzaken loopt het totaalbedrag aan contributies de laatste 2 jaar echter terug. 
  • Allereerst zijn we de laatste jaren helaas geconfronteerd met een teruglopend aantal senioren. Daarnaast kiezen helaas veel A-junioren om niet verder te gaan in de senioren-teams. Vanuit meerdere opzichten zijn we hier bezorgd over en kijken we op dit moment naar manieren om weer meer senioren aan de club te kunnen binden. We zijn inmiddels actief bezig met het werven van jeugdleden om het aantal leden op te krikken. Zo zijn de senioren hier juist ook weer actief mee bezig door het organiseren van clinics voor scholen etc.; 
  • De oplettende lezer zal mogelijk gezien hebben dat de contributie voor competitie-spelende leden dit jaar EUR 30,- lager uitvalt dan de 3 voorgaande jaren. In 2018 heeft MHC Vianen haar nieuwe tenues geïntroduceerd en alle competitie spelende leden hebben op dat moment een nieuw tenue gekregen op kosten van de club. Op de ALV is destijds besloten de contributie voor een periode van 3 jaar met EUR 30,- per jaar per spelend lid te verhogen om hiermee de aanschaf van het nieuwe tenue gespreid te bekostigen via een verhoging van de contributie. Eind vorig seizoen liep deze tijdelijke verhoging af, met als gevolg dat de totale contributie-inkomsten dit seizoen fors lager zijn; 

Inkomsten bar 
Door de verschillende lockdowns van de 2020 en 2021 werden we helaas geconfronteerd met een aanzienlijke terugval in barinkomsten van maar liefst zo’n 80% over deze twee seizoenen. Onder normale omstandigheden genereert de bar ongeveer 10 tot 15% van onze totale inkomsten. Gelukkig werd de club deels gecompenseerd voor deze terugval door verschillende rondes steunregelingen vanuit de overheid, maar dit kon helaas niet alle gemiste inkomsten goedmaken. De trend sinds het beëindigen van de laatste lockdown is echter zeer hoopgevend, waardoor we naar verwachting dit jaar gelukkig weer met een goed resultaat op de bar kunnen eindigen. 
 

Inkomsten uit sponsoring 
We moeten helaas constateren dat door een gebrek aan ‘bemensing’ de sponsorcommissie de laatste 2 tot 3 jaar zo goed als tot stilstand is gekomen. Omdat we in 2019 en 2020 nog een aantal bedragen vooruit ontvangen hebben, konden we hier de afgelopen 2 jaar boekhoudkundig nog van profiteren, maar op dit moment is de pijplijn eigenlijk leeg. Hoewel sponsoring nooit de belangrijkste bron van inkomsten geweest is voor MHC Vianen, baart dit ons wel zorgen. Hoe mooi zou het zijn als we – in samenwerking met onze sponsors – in de toekomst weer mooie dingen voor de club zouden kunnen realiseren! Op de ALV zullen we hier nog verder bij stilstaan. 
 

Uitgaven 
Nu we hopelijk iets meer inzage hebben kunnen geven in onze belangrijkste bronnen van inkomsten is het goed om stil te staan bij waar MHC Vianen dit allemaal aan besteed. 

Hoewel de afgelopen 2 jaar natuurlijk niet helemaal representatief zijn geweest, zijn de grootste jaarlijkse kostensoorten voor MHC Vianen redelijk stabiel gebleven. Binnen de kostensoorten zijn echter wel belangrijke ontwikkelingen zichtbaar: 
  1. Veld- en zaalhuur. Jaarlijks is MHC Vianen gemiddeld ongeveer EUR 30.000 kwijt aan veld- en zaalhuur. Zoals gezegd zijn de laatste 2 seizoenen niet helemaal representatief, omdat we korting ontvangen hebben over de periode dat we niet op het veld of in de zaal konden spelen 
  2. Energiekosten. Het zal geen verrassing zijn dat de stijgende energiekosten van de afgelopen maanden ook MHC Vianen raken. Ook hier is weer sprake van vertekening, omdat de energiekosten tijdens de lockdowns aanzienlijk lager uitvielen. Inmiddels is MHC Vianen echter jaarlijks zo’n EUR 25.000 kwijt aan energiekosten, waarbij de grootste component bestaat uit elektra-kosten. 
  3. Trainersvergoedingen. De derde grote kostencategorie betreft de trainersvergoedingen. Omdat er tijdens de lockdowns minder getraind kon worden, vielen deze kosten natuurlijk lager uit dan begroot gedurende de afgelopen 2 jaar. Jaarlijks is de club nu ongeveer EUR 17.000 kwijt aan trainersvergoedingen. Dat klinkt veel voor een kleine club als de onze, maar als we kijken naar het grote aantal vrijwilligers dat elke week weer op het veld staat om trainingen te verzorgen, vinden wij dit als bestuur een redelijk bedrag. Het krijgen van goede training, tegen een redelijke vergoeding voor de trainers, is heel belangrijk voor iedereen. 

Schuldpositie en afhandeling rechtszaak 
Zoals waarschijnlijk nog bij velen bekend werd MHC Vianen in 2017 geconfronteerd met een grote financiële crisis. Naast het feit dat op dat moment duidelijk werd dat de club forse achterstanden had bij betalingen aan de Gemeente Vijfheerenlanden (veldhuur) en de KNHB (achterstallige contributie), bleek er een ernstig vermoeden van aanzienlijke fraude door een oud-bestuurslid. De rechtszaken over de vermeende fraude lopen helaas nog steeds. Dit betekent dat de civiele claim die we als club hebben neergelegd nog steeds niet definitief is hangende het hoger beroep. Daarnaast is de club daardoor nog steeds genoodzaakt juridische bijstand in te blijven schakelen. 

De club heeft gelukkig destijds goede afspraken met de voornaamste schuldeisers kunnen maken. Zowel de KNHB als de Gemeente Vijfheerenlanden hebben zich destijds erg flexibel getoond, waardoor we de opgelopen schulden verspreid over een langere periode mogen aflossen. De totale schuld van ongeveer EUR 55.000 in 2017 is inmiddels teruggebracht tot ongeveer EUR 35.000. 
 

Onderhoud clubhuis 
Het zal niemand ontgaan zijn dat de staat van het clubhuis op dit moment niet al te best is. Zoals al eerder aangegeven is de bouwcommissie, in samenwerking met het bestuur en de Gemeente Vijfheerenlanden al enige tijd in overleg over het doen van groot onderhoud aan, of mogelijk een verbouwing van het clubhuis. Dit is echter een proces van lange adem, maar de staat van het clubhuis vereist nu actie op korte termijn. We zijn ontzettend blij dat er zich een groep vrijwilligers gemeld heeft om de komende weken aan de slag te gaan met het opknappen van het clubhuis. Er is inmiddels al een aantal goede initiatieven in gang gezet. Hoewel we dit natuurlijk niet begroot hadden, heeft het bestuur niettemin gemeend dat dit initiatief alleen slaagt als er voldoende budget is vrijgemaakt voor de noodzakelijke verfraaiingen.

Resultaat en financiële positie 
Wat betekent dit allemaal nu? Het is al eerder aangehaald – de laatste 2 seizoenen zijn bepaald niet representatief geweest. We zijn geconfronteerd met een aantal forse tegenvallers, maar zagen tegelijkertijd ook een aantal onverwachte meevallers. Gegeven de complexe omstandigheden, waarbij we – naast Corona – ook net aan het opkrabbelen waren na een forse financiële crisis, heeft MHC Vianen deze stormen redelijk goed doorstaan zonder grote verliezen onderaan de streep. De financiële positie van de club is gezond, hoewel er natuurlijk een aantal punten van zorg overblijven: 
  • Teruglopende inkomsten uit contributies; 
  • Benodigde onderhoudskosten clubhuis; 
  • Gebrek aan sponsorinkomsten; 
  • Stijgende energiekosten; 
  • Afhandeling schulden aan Gemeente en KNHB; 
Dit zijn natuurlijk geen onderwerpen die zomaar opgelost kunnen worden, hiervoor gaan we graag met jullie in discussie tijdens de komende ALV. 

Seizoen 2022-2023 
We hopen natuurlijk allemaal dat het seizoen 2022-2023 in sportieve zin weer ‘normaal’ zal zijn, zowel op het veld als in de zaal. Dat betekent dat we ook in financieel opzicht hopelijk weer een ‘normaal’ jaar hebben en er veel meer sportieve en sociale activiteiten kunnen inplannen dan vorig jaar het geval was. In dit perspectief zal de begroting weer min of meer vergelijkbaar zijn met die in de pre-Corona tijd. 


Namens het bestuur, 

Marcel van Kamp 
Penningmeester MHC Vianen
 
 

terug naar vorige scherm